Söyleşiler

OSMANLI MEDENİYETİ

Prof. Dr. Zeynep Tarım ile Osmanlı Medeniyeti- 9 Mart 17:00-19:00

Osmanlı Medeniyeti Seminerleri: Dolmabahçe Sarayı ve Harem

Prof. Dr. Zeynep Tarım

Konuk Dr. Cengiz Göncü

YUNUS EMRE SOHBETLERİ

PROF. DR. MİM KEMAL ÖKE İLE YUNUS EMRE SOHBETLERİ 11 OCAK PAZARTESİ SAAT 19.00

Aşk imamdır bize gönül cemaat 
Kıblemiz dost yüzü daimdir salat 

Can dost mihrabına secdeye vardı 
Yüz yere vuruban eder münacaht 

Beş vakt tertibimiz bir vakte geldi 
Beş bölük oluban kim kıla taat 

Şeriat eydür bize şartı bırakma 
Şart ol kişiyedir eder hiyanet 

Dost yüzün görücek şirk yağmalandı 
Onun içün kapıda kaldı şeriat 

Münacat gibi vakt olmaz arada 
Kim ola dost ile bu demde halvet 

Kimsenin dinine hilaf demeyiz 
Din tamam olıcak doğar muhabbet 

Erenler nefsidir şol devletimiz 
On’içün fitneden olduk selamet 

Kalu bela dedik evvel ki demde 
Dahi bugündür ol dem-ü bu saat 

Doğruluk bekleyen dost kapısında 
Gümansız ol bulur İlahi devlet 

Yunus öyle esirdir ol kapıda 
Diler ki olmaya ebedi rahat
 

Yunus Emre

 

ES SÜKUN

PROF. DR. SAADETTİN ÖKTEN İLE MEDENİYET VE MUSİKİ SOHBETLERİ 23 OCAK CUMARTESİ SAAT 19.00

ES-SÜKÛN

12.12.2015

 

1-SULTÂNÎ-YEGÂH MÜŞTEREK TAKSİM

2- SULTÂNÎ-YEGÂH PEŞREV
Bestekâr : Kanûnî Hacı Ârif Bey

Usul : Sofyân

3- SULTÂNÎ-YEGÂH ŞARKI

Güfte: ?

Beste: Santûrî Edhem Efendi

Usul: Ağır Aksak

Okuyan: Bekir Sıdkı Sezgin

 

Güller açmış bülbül olmuş bî-karâr
Gel açıl gülşende ey reşk-i bahâr
Câna tesir etti ye’s-i intizâr
Gel açıl gülşende ey reşk-i bahâr

4- SULTÂNÎ-YEGÂH ŞARKI

Güfte: Hikmet Münir Ebcioğlu
Beste: Cevdet Çağla
Usûl: Düyek

Okuyan: Alâeddin Yavaşça

Kaçıncı fasl-ı bahar bu solar gider emelim
Tadılmadan nice yıllar geçer budur halim
Çiçeklerim sana dal dal uzansa değmez elim
Ben işte böyle bir aşkın esiriyim güzelim.

5- SULTÂNÎ-YEGÂH ŞARKI

Güfte: ?
Beste: Lem’i Atlı
Usul: Sofyan

Okuyan: Selma Sağbaş

Andıkça geçen günleri hasretle derinden
Virân oluyor gönlüm İlâhi kederinden
Bak yâreledin kalbimi en gizli yerinden
Virân oluyor gönlüm İlâhi kederinden.

6- SULTÂNÎ-YEGÂH ŞARKI

Güfte: Hâmid Refik Bey
Beste: Yesâri Âsım Arsoy
Usul: Semâî
Okuyan: Özdal Orhon


Hülyâya dalar sonra perîşan uyanırdım
Gördükçe seni aşkıma gün doğdu sanırdım
Bir an bile sensiz yaşamaktan usanırdım
Gördükçe seni aşkıma gün doğdu sanırdım.

7- SULTÂNÎ-YEGÂH ŞARKI
Güfte: ?
Bestekâr : Santurî Edhem Efendi
Usul : Curcuna

Okuyan: Mülkiye Toper


Bu gülzârın yine bir nevbahârı
Rehîn-i intizâr etti hezârı
Dem-i teşrîfi yâri gülizârı
Bu gün de neş'ezâr etti hezârı

Tedârik üzre gördüm gülsitânı
Tekarrûb eylemiş vakt u zamânı
Haberdâr eyledim ben de nihânı
Bu müjdem pür mesâr etti hezârı

8- SULTÂNÎ-YEGÂH ŞARKI

Güfte: Cenab Şehabeddin
Beste: Alâeddin Yavaşça
Usul: Yürük Aksak

Okuyan: Aleaddin Yavaşça

Geldi kuşlarla yeşil yeşil dallara yaz
Varsa rûhun'da çiçek çiçek şî'ri biraz
Yere güller dizerek pembe beyaz
Sevdiğin gonca femin, gonca femin ismini yaz

9- SULTÂNÎ-YEGÂH ŞARKI

Güfte: Kemalettin (Kâmi) Kamu
Beste: Mutlu Torun
Usul: Düyek

Okuyan: Tülin Yakarçelik

Gök uzak, yer uykuda, yalnız değilim ama
Odamda iki kardeş; biri dün, biri yarın
Ve ben aralarında bir köprüyüm onların !
Gök uzak, yer uykuda, yalnız değilim ama
Bir açık pencereden ay doluyor odama

İçim, odam gibi loş ürperiyor geceden
Şurada yatağın boş, burada uykusuz ben
Odamda iki kardeş; biri dün, biri yarın
Ve ben aralarında bir köprüyüm onların.

10-  SULTÂNÎ-YEGÂH ŞARKI

Güfte: Sedat Ergintuğ

Beste: Selahattin İçli
Usul: Düyek-Curcuna
Okuyan: Alâeddin Yavaşça


Gönül hikâyesi bu garip yollardan geçer
Bilemezsin nereye, yerini kader seçer
Baharın günahını, hazanda yaprak çeker
Sararır suçlu gibi, dökülür teker teker
Yoksul dalı hazânın baharda filiz sürer
Ta’lî’ kuşu isterse avucundan su içer
Bilemezsin nereye, yerini kader seçer.

11- SULTÂNÎ-YEGÂH İLÂHİ

Güfte: Abdülahad Nûrî Sivâsî

Beste: Ahmet Muhtar Gölge

Okuyan: Veysel Dalsaldı

 

Habibullah cihâne cân değil mi

Vücûdü âleme sultan değil mi

Cihâne bâis oldu çünkü Nûru

Cemâli cümlede tâbân değil mi

12- SULTÂNÎ-YEGÂH SAZ SEMÂİSİ

Beste: Kanûnî Hacı Ârif Bey

ES-SÜKÛN

2.PROGRAM

23.01.2016

 

 

1-FERAH-FEZÂ MÜŞTEREK TAKSİM

İcra: Neva Özgen-İhsan Özgen

2- FERAH-FEZÂ PEŞREV
Bestekâr : Tanbûrî Cemil Bey

Usul : Muhammes

İcra:?

3 FERAH-FEZÂ AĞIR SEMÂÎ

Güfte: Es’ad Erbilî

Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey

Usul: Aksak Semâî

Okuyan: Tülin Yakarçelik

 

Dil âteş, dîde âteş, sîne âteş, rûy-i yâr âteş

Gül âteş, bülbül âteş, gülşen âteş, cûyi bâr âteş

Rehâ bulmak ne mümkün sûziş-i dilden ben uşşâka

Firâk âteş, visâl âteş, kaza-i intizâr âteş

4- FERAH-FEZÂ NAKIŞ BESTE

Güfte: ?
Beste: Muallim İsmail Hakkı Bey
Usûl: Devr-i Revan

Okuyan: Tülin Yakarçelik


Çağlayan cûy-i sirişkle çeşmi pür-hûnum mudur?

İnleyen şeb-tâ seher bu kalb-i mahzûnum mudur?

Hâk-i pâyinden beni mahrûm u mehcûr eyleyen,

Kesret-i aşkın mı bilmem tâli i dûnum mudur?

 

5- FERAH-FEZÂ ŞARKI

Güfte: Şemseddin Sivâsî
Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede (Dede Efendi)
Usul: Ağır Aksak

Okuyan: Tülin Yakarçelik

Taksim: Necati Yıldızdoğan

2.icra: Alâeddin Yavaşça

 

El benimçün seni sarmış biliyor

Bu yalan kuluna pek güç geliyor

İftira sözleri bağrım deliyor

Bu yalan kuluna pek güç geliyor

 

6- FERAH-FEZÂ ŞARKI

Güfte: Mustafa Reşit Bey
Beste: İsak Varon
Usul: Sengin Semâî

Okuyan: Ayşe Taş

Taksim:?

 

Seyretmek için seyrini ey rûh-i revânım

Kirpiklerinin tâ ucuna gelmede cânım

Çeşmim seni görmezse görür görmeyi zâid

Hep senden ibârettir emîn ol ki cihânım
 

 

7- FERAH-FEZÂ ŞARKI

Güfte: ?
Beste: Leon Hancıyan
Usul: Türk Aksağı

Okuyan: Tülin Yakarçelik
 

Bugün ey meh senin ile gidelim

Gülelim, oynayalım, zevk edelim

Düşünüp mihneti gayri n'idelim

Gülelim, oynayalım, zevk edelim

8- FERAH-FEZÂ ŞARKI

Güfte: Necdet Rüştü Efe
Beste: Lem’î Atlı
Usul: Yürük Semâî

Okuyan: Selma Sağbaş

 

Dinlendi başım dün gece bir parça dizinde

Bir gözleri âhû ki tamam onsekizinde

Anmışdı gönül aşkını yıllarca izinde

Bir gözleri âhû ki tamam onsekizinde

 

Kâm almak için gençliğimin sevgi çağında

Yüz sürdüm o gün yerlere öptüm ayağından

Aşkın bütün iksirini içtim dudağından

Bir gözleri âhû ki tamam onsekizinde
 

9- FERAH-FEZÂ ŞARKI

Güfte: ?
Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede (Dede Efendi)

Usul: Semâî

Okuyan: Veysel Dalsaldı-Yahya Soyyiğit

 

Bir verd-i rânâ etdim temâşâ

Dil sende hâlâ ah dil-sitânım

 

Kişmîri dil-ber şîrîn-i esmer

Giysûsu anber ah dil-sitânım

 

Bir şûh-i dil-cû dendânı incû

Sünbüli giysû ah dil-sitânım

10- FERAH-FEZÂ ŞARKI

Güfte: ?
Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede (Dede Efendi)
Usul: Semâî

Okuyan: Veysel Dalsaldı
 

Bülbül-i hoş nevâ

Lütfunu tut revâ

Bendeyim ben sana

Merhamet kıl bana

 

Bülbülümsün benim

Lütfunu isterim

Bendenim ben senin

Merhamet kıl bana

11- FERAH-FEZÂ ÂYİN 3. SELAM’DAN BİR BÖLÜM VE 4. SELAM


Beste: Hammâmîzâde İsmail Dede (Dede Efendi)
İcra: Şeb-i Arus-2007

 

Aşkest ber âsumân perîden

Sad perde beher nefes derîden

Güftem ki dilâ mübâreket bâd

Der halka-i âşıkân resîden

Ey gülşen-i bağ-ı lâyezâli

Ber çerh-i safâ meh-i kemâlî

İn meclisi in semâi pür nûr

Ez hazreti tü me bad hâlî

 

12- FERAH-FEZÂ SAZ SEMÂİSİ

Beste: Şerif Muhiddin Targan

Usul: Aksak Semâî

 

İcra: Salih Bilgin-Ege Köprek

 

ŞEHİR VE EDEBİYAT ATÖLYESİ

MEHMET DAVUT GÖKSU İLE ŞEHİR VE EDEBİYAT ATÖLYESİ HER PERŞEMBE / 18.00

Şehir ve edebiyat! Birbirini besleyen iki medeniyet... Şehir, kendi ikliminde yeşilin, mavinin, erguvanın hayat katan cümbüşüne insanı, kedileri, denizi, mimariyi ve tarihi eklerken; Edebiyat kelimelerden, cümlelerden ve kitaplardan bir dünya kurar... Şehir, insanın dünyasıdır ve Edebiyat, şehri anlatır. Şehirle mürekkepler dolar, kitaplar hayat bulur ve sözler, mısralar yeniden şehir olur. Edebi şahsiyetlerin bıraktığı harflerden izler Üsküdar'ın sokaklarında hala dolaşır, durur.

 

İşte Şehir ve Edebiyat Atölyesi bir sezon boyunca, yüzyıllardır Üsküdar’a bırakılan bu izlerin peşinde olacak. Sadece peşinde olmayacak; derleyecek, toplayacak; Üsküdar’a ve edebiyata dair ne varsa yaşayacak, yaşatacak inşallah…

Tüm hakları saklıdır. 2015
Üsküdar Belediyesi Kültür Müdürlüğü